kirnoday.com www.kirnoday.com

संपूर्ण सोलापूर जिल्हयाच्या समग्र आणि सर्वांगीण विकासात आशेचा किरण घेवून उदयास आलेले एकमेव निपक्षपाती व निर्भीड
संपादक - किशोर कृष्णाजी म्हमाणे
मो - 9637770042 , फोन - 02187202100
Email.dailykirnoday@gamil.com