Helpline Number - 8380987534
Online Form About Us Result Answer Key
ज्ञान साधन बहुउद्देशीय संस्था सांगोला, आयोजीत
सामान्यज्ञान शिष्यवृत्ती परीक्षा
Upload  Challan विदयार्थी मित्रांच्या आग्रहास्तव सामान्य ज्ञान शिष्यवृत्ती परिक्षेचे फॉर्म भरण्याची मुदत दिनांक 10 जानेवारी 2018 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे तसेच परिक्षेचा दिनांक 21 जानेवारी 2018 असेल.